ทำเนียบเจ้าอาวาส (วัดประชาสันติ จังหวัดพังงา)

เนียบเจ้าอาวาสวัดประชาสันติ จังหวัดพังงา

1.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก (พ.ศ. 2496-2502)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
   หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

2.หลวงปู่กัน ธนสาโร เป็นเจ้าอาวาสรูปที่สอง (พ.ศ.2502-2523)

หลวงปู่กัน ธนสาโร
    หลวงปู่กัน ธนสาโร

3.พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร เป็นเจ้าอาวาสรูปที่สาม (พ.ศ.2523-ปัจจุบัน)

พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร
พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร