ทำเนียบเจ้าอาวาส (วัดประชาสันติ จังหวัดพังงา)

เนียบเจ้าอาวาสวัดประชาสันติ จังหวัดพังงา 1.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก (พ.ศ. 2496-2502) 2.หลวงปู่กัน ธนสาโร เป็นเจ้าอาวาสรูปที่สอง (พ.ศ.2502-2523) 3.พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร เป็นเจ้าอาวาสรูปที่สาม (พ.ศ.2523-ปัจจุบัน)

Read more