พิธีกวนข้าวมธุปายาส

พิธีกวนข้าวมธุปายาส

ตำนานข้าวมธุปายาส

ตำนานข้าวมธุปายาส มาจากเรื่องของ นางสุชาดา ธิดาเศรษฐี ณ หมู่บ้านเสนานี ใกล้ตำบลอุรุเวลาเสนา โดยนางสุชาดาได้บวงสรวงขอบุตรชายต่อเทวดาประจำต้นไทร เมื่อได้บุตรชายตามประสงค์แล้ว นางจึงให้คนตระเตรียมทำข้าวมธุปายาสเพื่อนำไปเป็นพลีถวายแก่เทวดา ที่บันดาลให้นางได้บุตรชาย แต่ก็ได้ถวายแด่ นักบวชสิทธัตถะ ผู้ประทับนั่งใต้ร่มไทรนั้น โดยนางเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดาที่แสดงตนมาเป็นนักบวช เนื่องจากมีลักษณะงาม นางจึงน้อมข้าวมธุปายาสนั้นเข้าไปถวาย ครั้นนักบวชสิทธัตถะได้บอกความจริงแก่นางแล้วนางก็ยิ่งมีใจศรัทธา จึงได้ถวายข้าวนั้นทั้งถาด นักบวชสิทธัตถะได้นำข้าวมธุปายาสมาแบ่งเป็น ๔๙ ก้อน แล้วฉันจนหมด จากนั้นจึงนำถาดไปอธิษฐานแล้วลอยไปในแม่น้ำเนรัญชรา เพื่อเสี่ยงทายเรื่องที่จะสามารถตรัสรู้ได้หรือไม่ ข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาจึงนับว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่นักบวชสิทธัตถะจะได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นระพุทธเจ้านั่นเอง

พิธีกวนข้าวมธุปายาสวัดประชาสันติ

ทางวัดประชาสันติ ได้เริ่มจัดตั้งพิธีนี้กวนข้าวมธุปายาสครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมีญาติโยมมาร่วมกันช่วยงานกันอย่างเนืองแน่น และพิธีก็เป็นไปอย่างราบรื่นโดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงาน
2.เตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้กวนข้าวมธุปายาส
3.พราหมณ์เริ่มพิธีกวนข้าวมธุปายาส
4.สาวพรหมจรรย์เริ่มกวนข้าวมธุปายาส
5.ญาติโยมที่มาช่วยงานร่วมกันกวนข้าวมธุปายาสจนใกล้เช้า
6.ตัดแบ่งข้าวมธุปายาสใส่กล่องเพื่อเตรียมแจกจ่ายในตอนเช้า
7.ทำบุญใส่บาตรพระวัดประชาสันติในตอนเช้า
8.แจกจ่ายข้าวมธุปายาสให้กับญาติโยมที่มาช่วยงาน และร่วมงาน