บริจาคสิ่งของช่วยอุทกภัยปี พ.ศ. 2560

อุบาสกอุบาสิกา และทางวัดประชาสันติ ร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมสิ่งของบริจาค
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ปี พ.ศ. 2560

ขอทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกัน

You May Also Like